Letter B

“B” chữ cái viết tắt của “Bee” chú ong nhỏ chăm chỉ lao động, gom góp phấn hoa để làm nên vị mật ngọt. Và với chúng ta, hãy làm việc chăm chỉ cùng thái độ chuẩn mực thì ngày nào đó ta sẽ nhận được “thành quả” tương ứng với công sức mình bỏ ra và đừng bao giờ từ khát vọng của mình.